Home Musea

Musea
Haags Historisch Museum
Haags Historisch Museum

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Inventarisatie van de aanwezige bouwfysische en klimaattechnische eigenschappen, onderzoek naar het functioneren van de klimaatinstallatie, het uitvoeren van warmte- en vochtsimulaties en binnenklimaatmetingen. Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van het binnenklimaat voor het behoud van het rijksmonumentale gebouw en de aanwezige collectie.

 

Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Amsterdam

Partner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Projectomschrijving: Onderzoek naar specifieke tentoonstellingstechnieken waarmee oxidatie-processen geminimaliseerd worden (en daarmee de frequentie van restauratie) en het uitbrengen van adviezen met betrekking tot preventieve conservering. Hiervoor is gemeten aan een vitrine-prototype en zijn concrete aanbevelingen gedaan voor optimalisatie van het ontwerp.

 

Stedelijk Museum Amsterdam
Stedelijk Museum Amsterdam

Partners: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TU Eindhoven

Projectomschrijving: Onderzoek naar de invloed van vloerverwarming op conservering van tentoongestelde collectie, al dan niet tentoongesteld in vitrines. Tijdens het onderzoek is uitvoerig aan een laboratoriumopstelling gemeten en is een infraroodanalyse uitgevoerd van de expositiezalen. Door objecten op of laag bij de vloer thermisch te scheiden, zijn potentiele risico's te verlagen. Dit is ook te bereiken door de vloertemperatuur te verlagen of, afhankelijk van de tentoongestelde collectie, de vloerverwarming per zaal geheel uit te schakelen.

 

Kasteel van Gaasbeek (België)
Kasteel van Gaasbeek (België)

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Het uitvoeren van binnenklimaatanalyse, een simulatiestudie en een infraroodanalyse om beslissingen m.b.t. de toekomstige exploitatie van het kasteel op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Hierbij zijn concrete adviezen aangedragen om conservering van objecten en interieur te optimaliseren.

 

Museum Bronbeek te Arnhem
Museum Bronbeek te Arnhem

Partner: Rijksgebouwendienst

Projectomschrijving: Een simulatiestudie is uitgevoerd om de optimale installatiesetpoints te berekenen, waarbij voor dit ongeisoleerde gebouw het risico op bouwfysische randverschijnselen geminimaliseerd is. Hierbij is tijdens de renovatie een museaal verantwoord binnenklimaat gerealiseerd, voor zowel gebouw als collectie en bezoekers.

 

Geldmuseum te Utrecht
Geldmuseum te Utrecht

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Naast een analyse van de klimaatinstallatie zijn klimaatmetingen en een infraroodanalyse uitgevoerd, met als doel het optimaliseren van het museale binnenklimaat in de tentoonstellingszalen en depots.

 

Frans Halsmuseum te Haarlem
Frans Halsmuseum te Haarlem

Projectomschrijving: analyse van de klimaatinstallatie en het binnenklimaat in de expositiezalen, met als doel het aandragen van concrete bouwfysische en klimaattechnische aanbevelingen om het klimaat te optimaliseren voor collectiebehoud. Bij het onderzoek is o.a. gebruik gemaakt van infraroodthermografie en bouwfysische rekenmodellen.

 

Museum Meermanno van Westreenianum te Den Haag
Museum Meermanno van Westreenianum te Den Haag

Projectomschrijving: het verstrekken van praktisch en organisatorisch advies met als doel het museale binnenklimaat en de daaraan gekoppelde processen te optimaliseren. Eerst zijn hiervoor de bouwfysische en klimaattechnische eigenschappen van het gebouw geinventariseerd, alsook de aanwezige collectie. Vervolgens zijn met de betrokken medewerkers diverse sessies doorgevoerd om gevoel voor een adequaat klimaatmanagement te creëren.

 

Museum Catharijneconvent te Utrecht
Museum Catharijneconvent te Utrecht

Projectomschrijving: Gedurende het recent uitgevoerde renovatietraject, waarbij de gehele regelinstallatie is vervangen en diverse klimaatinstallaties zijn vernieuwd, is ondersteuning geboden als kundige op het gebied van bouwfysica en klimaattechniek. Zo zijn het PvE en bestek beoordeeld, vanuit de baten voor de specifieke collectie en het te verwachten energiegebruik.

 

Landhuis Oud-Amelisweerd te Bunnik
Landhuis Oud-Amelisweerd te Bunnik

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Onderzoek naar het binnenklimaat. In verband met de herbestemming van het landhuis en de aanwezigheid van klimaatgevoelig 18de eeuws handbeschilderd behang, is een simulatiestudie uitgevoerd. N.a.v. de uitgevoerde studie zijn diverse aanbevelingen gedaan met het oog op een toekomstig verantwoord gebruik van het gebouw.  

 

Anne Frank Huis te Amsterdam
Anne Frank Huis te Amsterdam

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Onderzoek en advies m.b.t. optimalisatie van het museale klimaat. Na grondige analyse van het klimaat en de aanwezige klimaatinstallaties en regelingen, zijn aanbevelingen gedaan om het klimaat te optimaliseren en het energiegebruik te verlagen.

 

Museum de Hallen te Haarlem
Museum de Hallen te Haarlem

Projectomschrijving: Onderzoek naar het binnenklimaat en het doen van concrete aanbevelingen om het museale klimaat te optimaliseren voor het behoud van de aanwezige collectie.

 

Zeeuws Museum te Middelburg
Zeeuws Museum te Middelburg

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Onderzoek en advies m.b.t. optimalisatie van het warmtepompsysteem dat gebruik maakt van warmte- en koude-opslag in de bodem (WKO). Daarnaast zijn diverse concrete aanbevelingen gedaan om de klimatologische condities ten behoeve van conservering van de tentoongestelde collectie in de museale ruimten te optimaliseren. 

 

Kasteel van Breda
Kasteel van Breda

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Ten behoeve van de aanstaande restauratie, heeft onderzoek plaats gevonden en zijn diverse bouwfysische en klimaattechnische adviezen gegeven om de energie-efficiëntie van het kasteel te verhogen. Hiervoor is gebruik gemaakt van infraroodthermografie en zijn simulatiemodellen opgesteld die in staat zijn het warmte- en vochttransport en energiegebruik inzichtelijk te maken.

 

De Mesdag Collectie te Den Haag
De Mesdag Collectie te Den Haag

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Onderzoek en advies m.b.t. het binnenklimaat. Naar aanleiding van een uitvoerig meetraject, zijn diverse concrete aanbevelingen gedaan om het binnenklimaat te verbeteren middels gerichte aanpassingen aan de luchtbehandelings- en regelinstallatie.

 

Panorama Mesdag
Panorama Mesdag

Partner: Technische Universiteit Eindhoven

Projectomschrijving: Ten behoeve van de bouwkundige renovatie, is een uitgebreide studie uitgevoerd. Hiervoor is eerst het binnenklimaat meettechnisch in kaart gebracht. Vervolgens is middels gebouwsimulatie het gedrag van warmte- en vochtstromen bestudeerd, teneinde tot concrete bouwfysische en klimaattechnische aanbevelingen te komen.

 

Kasteel d'Ursel (België)
Kasteel d'Ursel (België)

Projectomschrijving: Audit van de klimaatinstallaties. De aanwezige klimaatinstallaties en hun werking zijn in kaart gebracht teneinde een advies te kunnen formuleren over het verbeteren van de energie-efficiëntie en het behoud van het bijzondere interieur.

 

Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Projectomschrijving: Het monitoren van de temperatuur, relatieve vochtigheid en verlichtingssterkte in de expositiezaal waar de topstukken tentoongesteld worden. Hierbij is zowel in de zaal als ook in de vitrines gemeten en zijn diverse aanbevelingen gedaan.

 

 

© PHYSITEC 2018